بایگانی برچسب: مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی

مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی

مجموعه نرم افزارهای تخصصی مدیریت آزمایشگاه مصالح ساختمانی

معرفی مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی با توجه به نياز اخير جامعه آزمايشگاه هاي دولتی و خصوصی کشور به مديريت و کنترل اطلاعات در فرآيند مکانيزه آزمونهاي فني ، دستورالعمل تهيه و استقرار ISO17025 (سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه) ، ارائه خدمات تخصصي در آزمايشگاه و مستند سازي مراحل آزمايش اين شرکت مجموعه نرم افزارهای […]