نرم افزار قراردادها

سیستم مدیریت اطلاعات و کنترل فرآیند انعقاد قراردادها

در این زیر سیستم امکان مدیریت فرآیند انعقاد قرارداد و انجام تشریفات مربوطه به اصلاح ، ابلاغ ، تمدید ، فسخ و سایر موارد مرتبط با یک پیمان تا زمان تحویل قرارداد و برگزاری جلسات تحویل موقت و قطعی به صورت کامل فراهم گردیده است . همچنین مدیریت اطلاعات مربوط به تضمین های پیمان نیز در نظر گرفته شده است در این زیر سیستم امکان مدیریت فرآیند انعقاد قرارداد و انجام تشریفات مربوطه به اصلاح ، ابلاغ ، تمدید ، فسخ و سایر موارد مرتبط با یک پیمان تا زمان تحویل قرارداد و برگزاری جلسات تحویل موقت و قطعی به صورت کامل فراهم گردیده است . همچنین مدیریت اطلاعات مربوط به تضمین های پیمان نیز در نظر گرفته شده است