بایگانی دسته بندی: نرم افزار محاسبات تعیین مقاومت بتن سخت شده

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن

مقاومت بتن

نرم افزار آزمایشگاه بتن نرم فزار مدیریت آزمایشگاه بتن یک برنامه کاربردی و مورد نیاز برای هر آزمایشگاه بتن میباشد که با ثبت نمونه ها و با تعیین سن شکست تاریخ  زمان شکست بطور خودکار ثبت میگردد و موقع ثبت نمونه ها بطور خودکار از ثبت شماره نمونه تکراری جلوگیری میشود . مدیریت آزمایشگاه بتن […]

نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

نرم افزار محاسبات بتن

محاسبات و ارائه نتایج آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده برای محاسبه مقاومت فشاری مغزه از طریق نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده در نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح آمال ، بار گسیختگی را بر سطح مقطع نمونه تقسیم کنید و با استفاده از ضرایب تصحیح و با گردکردن […]