معرفی محصولات

نرم افزار راهکار یکپارچه معاملات و قراردادها
نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین
نرم افزار آزمایشگاه بتن ، خاک و مقاومت مصالح
نرم افزار طب صنعتی
نرم افزار مدیریت کلینیک درمانی
نرم افزار ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

تابلوی افتخارات ما ...

20

تجربه کاری (سال)

10

محصول

225

فروش

145

پشتیبانی

نگاهی به برخی از مشتریان ما ...

خبرنامه نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین

مشاهده خبرنامه های قدیمی تر (نت بین)

خبرنامه نرم افزار آزمایشگاه فنی ژئوتکنیک ،بتن و مقاومت مصالح

مشاهده خبرنامه های قدیمی تر (نرم افزار آزمایشگاه فنی ژئوتکنیک،بتن و مقاومت مصالح)