بایگانی دسته بندی: نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن

مقاومت بتن

نرم افزار آزمایشگاه بتن نرم فزار مدیریت آزمایشگاه بتن یک برنامه کاربردی و مورد نیاز برای هر آزمایشگاه بتن میباشد که با ثبت نمونه ها و با تعیین سن شکست تاریخ  زمان شکست بطور خودکار ثبت میگردد و موقع ثبت نمونه ها بطور خودکار از ثبت شماره نمونه تکراری جلوگیری میشود . مدیریت آزمایشگاه بتن […]