بایگانی برچسب: بتن

تضمین کیفیت (QA)بتن

تضمین کیفیت بتن

نحوه انجام عملیات تضمین کیفیت(QA) بتن هر محصول اعم از اجزا بتن یا خود بتن و یا قطعه بتنی و سازه در برگیرنده موارد زیر است و همواره کنترل کیفیت مواد اولیه یا اجزا هر محصول، تضمین کیفیت آن محصول خواهد بود.  مزایای تضمین کیفیت بتن کاهش احتمال مردود شدن محصول   “اقتصادی تر شدن […]