گزارشات و نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین

گزارشات و نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین در فرمت های تحلیلی و مقایسه ای طراحی شده اند و خروجی آنها با توجه به پارامترها و آیتم های فیلترینگ موجود در هرگزارش استخراج می گردد.
در هر گزارش و یا نمودار می توان خروجی را بر اساس دسته بندی های مختلف و مورد نیاز استخراج نمود، همچنین میتوان در بخش تعیین شرایط دلخواه به فیلتر کردن آیتم های مختلف پرداخت و با توجه به نیاز، خروجی گزارش و یا نمودار را در بازه زمانی دلخواه استخراج کرد.

                          برخی از گزارشات نرم افزارنگهداری و تعمیرات نت بین

ردیف گزارشات نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین
1 گزارش لیست تجهیزات موجود در نرم افزار (براساس قسمتهای کدینگ و تعیین شرایط دلخواه)
2 گزارش موقعیت های ثبت شده تجهیزات ( براساس موقعیت و تعیین شرایط دلخواه )
3 گزارش لیست قطعات و اجزای مشخصات فنی (براساس قطعه و براساس جز )
4 گزارش ساختار درختی قطعات و اجزای تجهیزات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
5 گزارش مشخصات فنی وارد شده برای تجهیزات ( براساس تجهیز ، مشخصه فنی و تعیین شرایط دلخواه)
6 گزارش مشخصات فنی وارد شده برای قطعات ( براساس تجهیز ، قطعات و اجزا و تعیین شرایط دلخواه )
7 گزارش تجهیزات فاقد مشخصات فنی ( براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
8 گزارش لیست تجهیزات دارای مشخصه فنی ناقص ( براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
9 گزارش سوابق مشخصات فنی تجهیزات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
10 گزارش سوابق مشخصات فنی قطعات ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
11 گزارش بررسی سابقه تعمیرات تجهیزات (براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
12 گزارش لیست رسته های تعمیراتی موجود (براساس رسته و تعیین شرایط دلخواه )
13 گزارش محاسبه مدت زمان خالص تعمیرات (براساس یک تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
14 گزارش قطعات مصرف شده در تعمیرات (براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، قطعه و قطعه با تعیین شرایط دلخواه )
15 گزارش بررسی علل خرابی تجهیزات (براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، رسته ، رسته با تعیین شرط ، نوع خرابی و خرابی با تعیین شرط )
16 گزارش محاسبه مدت زمان توقف تجهیزات (براساس لیست تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
17 گزارش مقایسه کردن عملکرد پیمانکار تعمیرات (براساس لیست پیمانکاران و یک پیمانکار )
18 گزارش پیش بینی نیروی انسانی لازم تعمیرات (براساس گروه تعمیراتی و تعیین شرایط دلخواه)
19 گزارش مقایسه کردن عملکرد پرسنل تعمیرات (براساس پرسنل و تعیین شرایط دلخواه )
20 گزارش اطلاعات کارکرد پرسنل تعمیرات (براساس پرسنل و تعیین شرایط دلخواه )
21 گزارش شاخص MTTR – متوسط زمان تعمیر دستگاه (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
22 گزارش شاخص MTBF – متوسط زمان بین دو تعمیر اضطراری (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
23 گزارش شاخص MTBP – متوسط زمان بین دو خرابی پیشگیرانه (براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه )
24 گزارش شاخص MTBM – متوسط زمان بین دو تعمیر – متوسط زمان سالم بودن تجهیز ( براساس کل تجهیزات و تعیین شرایط دلخواه)
25 گزارش اطلاعات هزینه های مصرف شده در تعمیرات ( براساس تجهیز ، تجهیز با تعیین شرط ، نوع هزینه و هزینه با تعیین شرایط دلخواه)
26 گزارش اطلاعات هزینه های توقفات در تعمیرات ( براساس یک تجهیز و تعیین شرط)
27 گزارش لیست زمان بندی انجام فعالیتهای نگهداری دوره ای ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
28 گزارش مقایسه فعالیتهای دوره ای برنامه ریزی شده و انجام شده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
29 گزارش وضعیت اجرای فعالیتهای نگهداری دوره ای ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
30 گزارش آخرین فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام شده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
31 گزارش اولین فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام نشده ( براساس تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
32 گزارش نتایج ثبت شده در انجام فعالیتهای نگهداری دوره ای انجام شده ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)
33 گزارش لیست فعالیتهای نگهداری وارد شده برای تجهیزات ( براساس رسته ، دستورالعمل و گروه اصلی)

برخی از نمودارهای نرم افزار نگهداری و تعمیرات نت بین

ردیف نمودار های نرم افزار نگهداری و تعمیرات
1  نمودار فعالترین رسته تعمیرات ( براساس تعداد، ساعت ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
2  نمودار شایع ترین علت های خرابی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
3  نمودار مقایسه انواع عملیات تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
4  نمودار مقایسه تعداد تعمیراتی ( براساس کل تعمیرات ، رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
5  نمودار سرفصل هزینه های تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
6 نمودار مقایسه هزینه های انواع عملیات تعمیراتی ( براساس رسته های تعمیراتی ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
7 نمودار مقایسه انواع قطعات در تعمیرات ( براساس قطعه ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه )
8  نمودار مقایسه کارکرد پرسنل ( براساس پرسنل و رسته های کاری)
9  نمودار مقایسه کارکرد پیمانکاران ( براساس پیمانکار و رسته های کاری)
10  نمودار تاخیر در انجام عملیات نگهداری ( براساس رسته ، تجهیز و تعیین شرایط دلخواه)