بایگانی دسته بندی: آزمون دانسیته در محل

آزمایش دانسیته در محل توسط نرم افزار آزمایشگاه فنی آمال

دستگاه چگالی سنج در آزمون دانسیته در محل

آزمایش دانسیته در محل توسط نرم افزار آزمایشگاه فنی آمال با استفاده از این آزمایش می توان وزن مخصوص خاک را در محل تعیین نمود. این آزمایش برای خاک هایی استفاده می شود که درصد قابل توجهی سنگ و مصالح درشت دانه بزرگتر از 38 میلی متر نداشته باشند. همچنین خاک باید به اندازه کافی […]