بایگانی دسته بندی: دفترچه محاسبات بتن آماده

مقاومت بتن

مقاومت بتن

نرم افزار بتن مقاومت فشاری هر ماده به صورت مقاومت در برابر خرابی تحت بار فشاری را گویند. به خصوص برای بتن آماده، مقاومت فشاری، پارامترمهمی جهت تعیین عملکرد مواد در طول مدتی که سرویس دهی می کند، می باشد. بتن آماده را می توانترکیبیجهترفعنیازهایمهندسی و خواص با دوام مورد نیازآنها،معرفیکرد. برخی از دیگر خواص […]

نرم افزار رسم منحنی دانه بندی سنگدانه (شن و ماسه) بتن

نرم افزار مدیریت دانه بندی مصالح بتن