بایگانی دسته بندی: زیر سیستم های موجود در نرم افزار

زیر سیستم های نرم افزار جامع آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال

نرم افزار تحت وب مکانیک خاک

زیر سیستم های موجود در نرم افزار تحت وب مدیریت کنترل فرآیند آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال به شرح ذیل می باشد: زیر سیستم ثبت درخواست های آزمایشگاه مدیریت و پیگیری کلیه درخواست های وارده به آزمایشگاه امکان الصاق مستندات مربوطه به درخواست بررسی و ارجاع درخواست به کارشناس آزمایشگاه زیر سیستم حسابداری آزمون ها […]