بایگانی برچسب: شاخص تعمیرپذیری تجهیزات

شاخص تعمیرپذیری

شاخص تعمیرپذیری تجهیزات

شاخص تعمیر پذیری و کاربرد آن (MTTR: Mean Time to Repair ) این شاخص متوسط زمان صرف شده جهت تعمیر ماشین است که به آن شاخص تعمیرپذیری  تجهیزات -MTTR – نیز می گویند. کاربرد آن در شناسایی ماشینها و مجموعه های با پیچیدگی تعمیر بالا و شناسایی مدت زمان انتظار جهت انجام تعمیرات است. در […]