بایگانی برچسب: شاخص رقابت پذیری

شاخص رقابت پذیری با کمک برنامه نت مناسب

مزیت رقابتی برای سازمان

شاخص رقابت پذیری در توسعه کسب و کار بر اساس آنچه که قبلا گفته شد، به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده است.که می توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد. […]