بایگانی برچسب: فاکتورهای خرید نرم افزار

فاکتورهای اساسی برای خرید نرم افزار

فاکتورهای اساسی برای خرید نرم افزار

فاکتورهای اساسی برای تهیه نرم افزار 1-هزینه آموزش در گردآوری اطلاعات و آموزش در صورتی که هزینه و زمان کافی برای به کارگیری نرم افزارCMMS وجود نداشته باشد ، کاربری و دریافت نتیجه مطلوب به حداقل می رسد. این در حالی است که تصور مدیران سازمان استفاده و کار بهینه با نرم افزارCMMS است ، […]