بایگانی برچسب: قوانین حاکم بر نگهداری و تعمیرات

قوانین حاکم بر نگهداری و تعمیرات

قوانین حاکم بر نگهداری و تعمیرات؛ نگهداری برنامه ریزی شده و مدون به تجارتی که در آن از سرمایه های موجود، دستگاه ها ، تجهیزات ، ماشین ها و امکانات در راستای تولید و تامین مشتری استفاده می شوند ارزش می دهد. این برنامه و زمان بندی باعث به حداقل رسیدن اتلاف زمان و منابع […]