بایگانی برچسب: مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی

مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی

نرم افزار آزمایشگاه فنی ژئوتکنیک،بتن و مقاومت مصالح

معرفی مجموعه نرم افزارهای مدیریت مصالح ساختمانی با توجه به نياز اخير جامعه آزمايشگاه هاي دولتی و خصوصی کشور به مديريت و کنترل اطلاعات در فرآيند مکانيزه آزمونهاي فني ، دستورالعمل تهيه و استقرار ISO17025 (سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه) ، ارائه خدمات تخصصي در آزمايشگاه و مستند سازي مراحل آزمايش اين شرکت مجموعه نرم افزارهای […]