بایگانی برچسب: نرم افزار خاک

معرفی نرم افزارهای تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

نرم افزارهای محاسبه تعیین مقاومت فشاری بتن آماده تلاشهاي گستردهاي جهت کنترل کمی و کیفی مقاومت بتن در سازه انجام گردیده و روشهاي متعددي براي تخمین مقاومت فشاري بتن در محل ابداع شده است. بر اساس مکانیزم حاکم در این روشها میتوان آنها را به دو گروه روشهاي غیر مخرب و نیمه مخرب تقسیم نمود. […]