بایگانی برچسب: نرم افزار محاسبات استاندارد مقاومت فشاری بتن

آیا برنامه تعیین مقاومت فشاری بتن آماده تضمین کننده نهایی مقاومت است؟

تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

کنترل کیفیت بتن کنترل کیفی بتن در همه مراحل، از تهیه مصالح ، ساخت بتن  و اجرا لازم بوده که عموما با انجام آزمایش های استاندارد و یا بررسی های میدانی پایش می گردد. در اینجا با توجه به گستردگی روش های آماری کنترل کیفیت بحث را محدود به نتایج آزمایشگاهی مقاومت فشاری نمونه های […]