بایگانی برچسب: نرم افزار محاسبه بتن

مقاومت بتن

مقاومت بتن

نرم افزار بتن مقاومت فشاری هر ماده به صورت مقاومت در برابر خرابی تحت بار فشاری را گویند. به خصوص برای بتن آماده، مقاومت فشاری، پارامترمهمی جهت تعیین عملکرد مواد در طول مدتی که سرویس دهی می کند، می باشد. بتن آماده را می توانترکیبیجهترفعنیازهایمهندسی و خواص با دوام مورد نیازآنها،معرفیکرد. برخی از دیگر خواص […]