بایگانی برچسب: نرم افزار محاسبه cbr

نرم افزار محاسبات آزمون cbr

تضمین کیفیت بتن

نرم افزار محاسبات آزمون cbr یا بارپذیری آزمایش CBR ، برای تعیین CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) مصالح بستر، زیراساس و اساس روسازی از نمونه های متراکم شده در آزمایشگاه کاربرد دارد. با عنایت به روش آزمایش (ASTM یا AASHTO) برای هر نقطه از محل آزمایش، می بایست 3 قالب نمونه به ازای 3 دسته از […]