بایگانی برچسب: نرم افزار مدیریت کنترل فرآیند آزمایشگاه

نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

نرم افزار محاسبات بتن

محاسبات و ارائه نتایج آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده برای محاسبه مقاومت فشاری مغزه از طریق نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده در نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح آمال ، بار گسیختگی را بر سطح مقطع نمونه تقسیم کنید و با استفاده از ضرایب تصحیح و با گردکردن […]

معرفی نرم افزارهای تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

نرم افزارهای محاسبه تعیین مقاومت فشاری بتن آماده تلاشهاي گستردهاي جهت کنترل کمی و کیفی مقاومت بتن در سازه انجام گردیده و روشهاي متعددي براي تخمین مقاومت فشاري بتن در محل ابداع شده است. بر اساس مکانیزم حاکم در این روشها میتوان آنها را به دو گروه روشهاي غیر مخرب و نیمه مخرب تقسیم نمود. […]