زیر سیستم های نرم افزار جامع آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال

نرم افزار تحت وب مکانیک خاک

زیر سیستم های موجود در نرم افزار تحت وب مدیریت کنترل فرآیند آزمایشگاه فنی مکانیک خاک آمال به شرح ذیل می باشد:

زیرسیستم های موجود نرم افزار
زیر سیستم های موجود در نرم افزار های جامع آزمایشگاه فنی مکانیک خاک

زیر سیستم ثبت درخواست های آزمایشگاه

 • مدیریت و پیگیری کلیه درخواست های وارده به آزمایشگاه
 • امکان الصاق مستندات مربوطه به درخواست
 • بررسی و ارجاع درخواست به کارشناس آزمایشگاه

زیر سیستم حسابداری آزمون ها

 • امکان محاسبه و ثبت هزینه آزمایش های ثبت شده درخواست
 • امکان ثبت هزینه های پرداخت شده از طرف متقاضی/ پیمانکار
 • امکان ارائه صورتحساب متقاضی/ پیمانکار (فاکتور اداره مالیات)
 • امکان الصاق تصویر امضاء بر روی صورتحساب های متقاضی/ پیمانکار
 • امکان پیگیری چک های پرداختی
 • امکان پیگیری وضعیت بدهکاران

زیر سیستم مدیریت ثبت نتایج کلیه آزمون های فنی

زیر سیستم بتن در نرم افزار آمال

 

امکان ثبت آزمون های بتن

 • ثبت و گزارش گیری تفصیلی و استاندارد بتن آماده
 • هشدار اتوماتیک سیستم جهت شکستن بتن ها
 • ثبت و گزارش گیری آزمون چکش اشمیت
 • ثبت و گزارش گیری آزمون التراسونیک
 • ثبت و گزارش گیری آزمون مقاومت بتن سخت شده (مغزه گیری/ کرگیری)
 • امکان ثبت و گزارش گیری نتایج آزمون سنگدانه ریز و درشت

ثبت نتایج آزمون های کنترل کیفی

آزمون کنترل کیفی مصالح ساختمانی
زیر سیستم آزمون کنترل کیفی مصالح ساختمانی آمال
 • امکان ثبت و گزارش آزمون سنگدانه ریز و درشت
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون کیفیت مصالح آسفالت (ریز دانه ، متوسط دانه ، درشت دانه)
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون کیفیت مصالح بتن مصرفی(ریز دانه ، متوسط دانه ، درشت دانه)
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون کیفیت مصالح راه سازی(بیس ، ساب بیس ، تونان)
 • ثبت نتایج آزمون کیفیت مصالح شکسته (ریز دانه ، متوسط دانه ، درشت دانه)
این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزارمدیریت آزمایشگاه بتن خاک و مقاومت مصالح

ثبت نتایج آزمون های آسفالت

 

 

زیر سیستم آزمون های قیر و آسفالت در نرم افزار آمال
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون دانه بندی و تعیین درصد قیر و آسفالت
 • امکان ثبت و گزارش گیری آزمون مارشال
 • امکان ثبت و گزارش گیری نتایج آزمون تراکم آسفالت
 • امکان ثبت و گزارش گیری نتایج آزمون تعیین مقدار Mc

ثبت نتایج آزمون های خاک

 

 

زیر سیستم های مکانیک خاک
زیر سیستم آزمون های مکانیک خاک در نرم افزار آمال
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون بارپذیری خاک (کالیفرنیایی)
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون برش مستقیم
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون شیمیایی خاک
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون دانه بندی خاک(مکانیکی وهیدرومتری)
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون تحکیم
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون تراکم نسبی (صحرائی)
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون تعیین حدود اتربرگ
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون دانستیه در محل
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون تراکم آزمایشگاهی

ثبت نتایج آزمون های وزن مخصوص مصالح

زیر سیستم آزمون های وزن مخصوص مصالح در نرم افزار آمال
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون وزن مخصوص مصالح ریز دانه
 • امکان ثبت و گزارش و نمودارگیری آزمون وزن مخصوص مصالح درشت دانه

زیر سیستم امنیت اطلاعات

 • معرفی گروه های کاربری مختلف
 • کنترل دسترسی کاربران به فرم های سامانه
 • تعریف کاربری ، رمز و انتصاب به گروه های کاربری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *