معرفی نرم افزارهای تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

نرم افزارهای محاسبه تعیین مقاومت فشاری بتن آماده

تلاشهاي گستردهاي جهت کنترل کمی و کیفی مقاومت بتن در سازه انجام گردیده و روشهاي متعددي براي تخمین مقاومت فشاري بتن در محل ابداع شده است. بر اساس مکانیزم حاکم در این روشها میتوان آنها را به دو گروه روشهاي غیر مخرب و نیمه مخرب تقسیم نمود. در روشهاي نیمه مخرب از آنجایی که پارامتر اندازه گیري شده با مقاومت بتن در ارتباط میباشد نسبت به روشهاي غیر مخرب از درجه اهمیت و اعتبار بیشتري برخوردار میباشند. در زمینه تعیین مقاومت بتن آماده  نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح  آمال بهتون پیشنهاد می شود

 

نتیجه گزارشات بتن از نرم افزار محاسبه  تعیین مقاومت بتن

در ساختگاه تحقیقات صورت گرفته تأثیر نوع آزمایش برروي نتایج مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه های این  آزمایشات در نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح  آمال  قابل مشاهده هست  که روي المانهاي مختلف سازهاي و همچنین انواع مختلف بتن میتوان محاسبه کرد.

آزمایشات اولتراسونیک در نرم افزار آزمایشگاه بتن

در سال 1994 ،Bungey و Madandoust به بررسی توزیع مقاومت بتن در تیرهاي ساخته شده از بتن سبک پرداختند و نتایج را با تیر ساخته شده از بتن نرمال مقایسه کردند. براي این تحقیق 5 تیر بتن مسلح با مقیاس واقعی، با چهار نوع مختلف بتن سبک و بتن نرمال ساخته شدند و در سن 28 روز تحت آزمایش اولتراسونیک قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که مقاومت تیرهای بتن در ارتفاع مقطع تیرها با یک توزیع نسبتاً یکنواخت از مقاومت کمتر در قسمتهاي فوقانی به مقاومت بیشتر در قسمتهاي تحتانی میرسد، که اندازه این تغییرات براساس نوع بتن میباشد. از طرفی میزان تغییرات در اکثر تیرهاي ساخته شده از بتن سبک کمتر از بتن نرمال بودکی از معایب بتن عدم همگنی آن میباشد که عواملی همچون تراکم نا مناسب، آب انداختگی و جداشدگی آن را تشدید میکنند. به منظور ایجاد تراکم مناسب، کاهش جداشدگی و آب انداختگی و تسهیل جایگیري بتن به ویژه در مقاطع با تراکم آرماتور، بتن خودتراکم توسعه یافته است. در سال هاي 1997 و 1999 ،Khayat و همکاران به ارزیابی مقاومت بتنهاي خودتراکم و نرمال در المانهایی نظیر دیوار و ستون پرداختند. البته المانهاي ساخته شده در مقیاس نسبتاً کوچکی بوده است. بر اساس المانهاي یاد شده تغییرات قابل توجهی بین بتنهاي خودتراکم و نرمال در اعضاي سازهاي ساخته شده توسط آنها مشاهده نشد. نمونه گزارشات رو با هم مشاهده کنیم.

این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزار دانه بندی خاک براساس درصد الک های رد شده

در تحقیقی دیگر که در سال 2001 توسط Zhu و همکاران ارائه شد مقاومت بتن خـــود تـراکم در تیــرها و ستـــونها با استــفاده از روشهاي مغزه گیري، بیرون کشیدگی و چکش اشمیت مورد بررسی قرار گرفت و همگنی نتایج حاصل با بتن نرمال مقایسه گردید. المانهاي ساخته شده در مقیاس واقعی شامل ستونها با ارتفاع mm 3000 و تیرها با طول mm 3800 بودند. نتایج نشان داد که مقاومت بتن در ارتفاع ستونها از تراز بالا به پایین افزایش مییابد و مقایسه تغییرات مقاومت در امتداد ارتفاع ستونها و نیز تغییرات مقاومت در طول تیرها روند مشابهی را نشان میدهد. حداکثر میزان این تغییرات در ستونها برابر 15 % و در تیرها برابر 7 %میباشد. نتایج همچنین نشان دادند که در هر سه آزمایش انجام گرفته در محل، الگوي تغییرات مشابهی وجود دارد و نیز تغییرات مقاومت بتن در ارتفاع ستونها و در طول تیرها براي بتن خود تراکم اندکی کمتر از بتن نرمال میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *