نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

نرم افزار محاسبات بتن

محاسبات و ارائه نتایج آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده

برای محاسبه مقاومت فشاری مغزه از طریق نرم افزار تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده در نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح آمال ، بار گسیختگی را بر سطح مقطع نمونه تقسیم کنید و با استفاده از ضرایب تصحیح و با گردکردن مقدار مقاومت به نزدیکترین N/mm25/0 را اعلام نمایید.

*تبدیل مقاومت مغزه به مقاومت مکعب استاندارد

از آنجایی که مغزه به شکل استوانه است برای تبدیل مقاومت مغزه به مقاومت معادل مکعب 100 میلیمتری از ضریب 25/1 استفاده می شود. با ضرب کردن 25/1 در مقاومت مغزه می توان مقاومت مکعب را به دست آورد.

برای تبدیل مقاومت مکعب 100 میلیمتری به مکعب 150 میلیمتری باید مقاومت مکعب 100 میلیمتری به مقدار 4 درصد کاهش داده شود.

توضیح: ضرایب ارائه شده در این بند تقریبی است.

*تعداد مغزه مورد نیاز و محل آزمایش

مقاومت بتن، در عضوی از سازه یا بین اعضای سازه ممکن است متفاوت باشد.داخل پیج اینستاگرام قابل مشاهده است. https://www.instagram.com/amal_narmafzarsazanاختلاف در مقاومت دو جنبه تصادفی و حتمی دارد. تغییرات مقاومت در دیدگاه تصادفی به دلیل تغییر در مصالح ، نحوه ی عمل آوری و غیره است. از طرف دیگر ، به دلیل متفاوت بودن ارتفاع لایه های بتن ریزی همیشه مقاومت بتن در بالای عضو بیشتر از مقاومت بتن در پایین عضو ات. گاهی اوقات این اختلاف تا 25 درصد می رسد.

این مطلب را نیز بخوانید:  نرم افزار تحت وب مدیریت بتن آماده

در هنگام آزمایش کردن ، محل آزمایش باید با دقت مشخص گردد.پیشنهاد ما به شما برنامه محاسبات تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح آمال در هنگام تعیین محل های آزمایش باید قسمت های مختلف که مقاومت های متفاوت دارند مشخص گردد. آن محل هایی که اختلاف در مقاومت جنبه تصادفی دارد با روش های دیگر غیر مخرب، مانند آزمایش عدد بازگشت (چکش اشمیت) تعیین شود. اگر منظور از آزمایش تعیین میانگین مقاومت در سازه است و نیز برای آنکه عامل ارتفاع لایه های بتن و اثر آن در مقاومت منظور گردد ، توصیه می شود که از وسط  میانی اعضاء مغزه گیری شود.

تعداد مغزه مورد نیاز بستگی به تغییرات مقاومت در سازه دارد. حداقل دو عدد مغزه برای هر محل کافی است. ولی اگر مغزه کمتر از 100 میلیمتر است حداقل 6 عدد مغزه نیاز است زیرا پراکندگی در نتایج برای مغزه های کمتر از 100 میلیمتر قابل توجه است.

 

نرم افزار محاسبات بتن سخت شده
آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده

 

**فرم نتايج آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده

 از طریق این لینک میتوانید برنامه محاسبات مقاومت فشاری بتن سخت شده رو ببینید نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح  آمال از آنجایی که نمونه اندازه گیری شده در امتداد افقی ، مقاومت کمتری نسبت به امتداد عمودی دارد ، بنابراین ضرایب تصحیح در امتداد افقی بیشتر از امتداد عمودی است.

= قطر میلگرد

 = قطر نمونه (مغزه)

d= فاصله محور میلگرد از نزدیکترین سطح نمونه

L= طول نمونه (بدون کلاهک)

اگر فاصله میلگرد کمتر از قطر بزرگترین میلگرد است ، فقط آن میلگرد با مقدار بیشترباید در محاسبات منظور گردد

این مطلب را نیز بخوانید:  آزمایشات مکانیک سنگ
فرم نتایج مقاومت فشاری بتن سخت شده
فرم مقاومت فشاری بتن سخت شده(آمال)

محاسبات و ارائه نتایج  آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده

مقاومت بتن، در عضوی از سازه یا بین اعضای سازه ممکن است متفاوت باشد. اختلاف در مقاومت دو جنبه تصادفی و حتمی دارد. تغییرات مقاومت در دیدگاه تصادفی به دلیل تغییر در مصالح ، نحوه ی عمل آوری و غیره است. گاهی اوقات این اختلاف تا 25 درصد می رسد.

در هنگام آزمایش کردن ، محل آزمایش باید با دقت مشخص گردد. در هنگام تعیین محل های آزمایش باید قسمت های مختلف که مقاومت های متفاوت دارند مشخص گردد. آن محل هایی که اختلاف در مقاومت جنبه تصادفی دارد با روش های دیگر غیر مخرب، مانند آزمایش عدد بازگشت (چکش اشمیت) تعیین شود. اگر منظور از آزمایش تعیین میانگین مقاومت در سازه است و نیز برای آنکه عامل ارتفاع لایه های بتن و اثر آن در مقاومت منظور گردد ، توصیه می شود برای این تعیین مقدار از نرم افزار محاسبات بتن با این لینک نرم افزار آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و مقاومت مصالح آمال وارد شوید که از وسط  میانی اعضاء مغزه گیری شود.

تعداد مغزه مورد نیاز بستگی به تغییرات مقاومت در سازه دارد. حداقل دو عدد مغزه برای هر محل کافی است.

 

خروجی نرم افزار محاسبات مقاومت فشاری بتن سخت شده
خروجی گزارشات آزمون مقاومت فشاری بتن سخت شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *